Oblasti činnosti

 • OPATROVATEĽSKÉ ČINNOSTI
  • Služby v domácnosti
   Príprava jedla
   Obstaranie nákupu
   Upratovacie činnosti
   Urobenie domácich prác
   Urobenie pochôdzok
   Postaranie sa o zdravú klímu v miestnosti
   Starostlivosť o kvety a zvieratá
   Starostlivosť o prádlo (pranie, žehlenie, opravenie)
  • Podpora pri vedení spôsobu života
   Utváranie priebehu dňa
   Pomoc pri každodenných úkonoch
  • Funkcia spoločníka
   Robiť spoločnosť
   Viesť rozhovory
   Udržiavanie spoločenských kontaktov
   Doprovod na rozličné aktivity
  • Vedenie učtovníckej knihy so zápisom výdavkov, ktoré boli urobené pre opatrovanú osobu (doba skladovania dva roky)
  • Praktická príprava osoby potrebujúcej opateru na zmenu miesta
   Zabalenie tašky
   Organizovanie dopravy
  • Organizácia zástupu (v prípade choroby alebo počas dovolenky)
 • OPATROVATEĽSKÉ ČINNOSTI BEZ DOHĽADU
   Opatrovateľky / opatrovatelia smú bez dohľadu vykonávat nasledujúce opatrovateľské činnosti, ak tomu neodporujú lekárske dôvody:
  • Podpora pri orálnom podaní potravy, tekutín, ako aj liekov
  • Podpora pri starostlivosti o telo (umývanie, kúpanie, pomoc pri výmene výrobkov na inkontinenciu)
  • Podpora pri obliekaní a vyzliekaní
  • Podpora pri použití toalety alebo toaletného kresla
  • Podpora pri vstávaní, chôdzi, posadení sa a pri uliehaní
 • LEKÁRSKE ČINNOSTI, len po písomnom naordinovaní lekárom
   Ak je k dispozícii písomné lekárske naordinovanie s návodom a poučením, smú samostatné ošetrovateľky / samostatní ošetrovatelia vykonávať v jednotlivom prípade aj nasledujúce činnosti:
  • podanie liekov
  • dať a vymeniť obväzy a bandáže
  • podať subkutánne injekcie s inzulínom a injekcie s liekom proti zrážanlivosti krvi
  • odber krvi na určenie hladinu cukru v krvi
  • jednoduchá aplikácia svetla a tepla

Ak by sa zmenil stav osoby potrebujúcej opateru, možno toto písomné naordinovanie kedykoľvek odvolať.

Kontakty
Všetky kontakty samostatných ošetrovateliek / ošetrovateľov na jeden pohľad.
Kalkulačka podpory
Vyrátajte si Vašu podporu pre 24-hodinovú opateru
Tlač
Tu nájdete kontaktné údaje pre tlačovú prácu, ako aj tlačové dokumenty a tlačové fotografie.
NACH OBEN